Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Młp.
Odsłony: 3555

Procedury bezpieczeństwa związane ze stanem epidemicznym

obowiązującym na terenie szkoły

 

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania  dyrektora szkoły o zakażeniu oraz o przebywaniu na kwarantannie.
 5. W przypadku podejrzenia u ucznia objawów zakażenia, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o możliwości powrotu ucznia do szkoły.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu, którym możebyć każda wolna sala, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie zawiadamia  niezwłocznie rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.​​​​​
 7. W przypadku zaobserwowania objawów wymienionych w punkcie 6, szkoła zastrzega sobie możliwość pomiaru temperatury.
 8. W szkole zostaje wyznaczona przestrzeń wspólna - parter, do której mają prawo wejść rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły.
 9. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
   1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
   2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,
   3. dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,
   4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).
 10. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego korzystania zobowiązuje się każdą osobę wchodzącą na teren szkoły.
 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, z których korzysta podczas zajęć.
 12. Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.

 

Procedura wyboru formy kształcenia

 

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły, jedynie w przypadku zaliczenia Powiatu rzeszowskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej”.
 2. W sytuacji niezaliczenia Powiatu rzeszowskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 3. O wyborze formy kształcenia (hybrydowej lub zdalnej) oraz o sposobie realizacji programu, rodzice (prawni opiekunowie) poinformowani zostaną poprzez stronę internetową szkoły lub dziennik elektroniczny.

 

Aneks nr 1 z dnia 12.10.2020 r. do Procedur bezpieczeństwa

związane ze stanem epidemicznym obowiązującym na terenie

szkoły pkt. 9 

Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,która zostaje wyznaczona w pierwszym korytarzu przy wejściu do Szkoły Muzycznejzachowując zasady:

1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,
3. dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,
4. opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce)
5. zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszystkich uczniów we wspólnej przestrzeni (korytarz, toalety, szatnia)
6. od 14.10.2020 r. będzie zamykana przestrzeń wspólna na parterze, każdy nauczyciel zostanie wyposażony w klucz i będzie zobowiązany  do odebrania ucznia z parteru w godzinach jego lekcji i odprowadzenia ucznia po zajęciach. W uzasadnionych przypadkach rodzic będzie mógł wejść na teren szkoły po wcześniejszym odnotowaniu w rejestrze wejść osób trzecich