Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Młp.
Odsłony: 2300

Deklaracja dostępności 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04  kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sm.glogow-mlp.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.09.2019

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Treści niedostępne

 • Brak sformułowanych napisów dla niesłyszących w odniesieniu do filmów
 • Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej)
 • Nie wszystkie pliki dostępne są cyfrowo

Metoda przygotowania oświadczenia

 • Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Sekretariat szkoły:

 • E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 177897292

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. 

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Muzyczna I st. przy ulicy Rynek 14 w Głogowie Małopolskim

 • Do budynku szkoły prowadzi 1 wejście zgodnie z adresem.
 • Szkoła stanowi budynek dwu kondygnacyjny.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 • Wejście do budynku nie posiada schodów a tym samym jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Na parterze zaraz przy wejściu znajduje się sekretariat gdzie można uzyskać wszystkie potrzebne informacje.
 • Również na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.